Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ašpirantúra – význam cudzieho slova

postgraduálna forma štúdia s cieľom získať hodnosť kandidáta vied