Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frazéma – význam cudzieho slova

slovné spojenie, príslovie, vetný zvrat; prázdne rečnenie; najmenší skladobný obrat v hudbe, ktorý je bez porušenia nedeliteľný