Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hiát – význam cudzieho slova

medzera, štrbina, prerušenie; stretnutie dvoch samohlások na rozhraní dvoch slov alebo dvoch slabík