Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indiskrétnosť - význam cudzieho slova

porušenie dôvernosti; nedostatok mlčanlivosti o zverenej veci alebo tajomstve; porušenie tajomstva