Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kyanizácia – význam cudzieho slova

ochrana dreva máčaním v roztoku sublimátu chloridu ortutnatého; hydrometalurgický spôsob získavania drahých kovov lúhovaním rudniny alebo flotačných koncentrátov