Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nelineárna sústava – význam cudzieho slova

sústava dvoch fyzikálnych veličín, ktorých vzťah nie je vyjadrený lineárnou rovnicou