Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekultivácia – význam cudzieho slova

znovuuvedenie porušeného pozemku do stavu schopného obrábania