Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

singularita – význam cudzieho slova

jedinečnosť; ojedinelosť, výnimočnosť; bod anomálneho chovania fyzikálnej veličiny, kde dochádza k narušeniu časopriestoru, bod alebo miesto, v ktorom neplatia známe fyzikálne zákony