Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

referencia – význam cudzieho slova

doporučenie; dobrozdanie, posudok; vzťah jazykovej jednotky ku konkrétnemu predmetu mimojazykovej skutočnosti v texte